Hotline: 0914 411 012
Đăng ký xét tuyển

Giới thiệu Đoàn Thanh niên

Ngày đăng: 12/09/2017

Đoàn Trường BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn là đội dự bị tin cậy của Chi bộ Trường

I. Chức năng

Đoàn Trường là tổ chức do Đảng trực tiếp lãnh đạo, gồm những Đoàn viên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng, là những đoàn viên cộng sản trẻ tuổi, nguồn bổ sung quan trọng và đảm bảo cho Đảng phát triển không ngừng.

Đoàn là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất - Đảng cho phép tổ chức Đoàn được thay mặt như một Đảng viên chính thức khi giới thiệu đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Đoàn luôn tuyên truyền giáo dục, giới thiệu để thanh niên ngày càng hiểu sâu về bản chất của Đảng, đóng góp ý kiến phê bình, tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần nghị quyết Trung ương và tích cực hưởng ứng, học tập, nghiên cứu, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đoàn Trường có đội quân xung kích cách mạng của Đảng, đi đầu trong mọi khó khăn trên tất cả mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội như lời Bác đã khẳng định: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

-       Đoàn Trường là trường học Xã hội chủ nghĩa của Thanh niên Việt Nam.

Tư tưởng XHCN được quán triệt trong công tác thanh niên nói chung và trong công tác Đoàn nói riêng. Hiệu quả giáo dục con người được Đoàn Nhà trường coi là thước đo khả năng thể hiện vị trí, vai trò của Đoàn trong thanh niên và trong xã hội.

Tạo môi trường giáo dục, rèn luyện, định hướng giá trị cho thanh niên theo lý tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn. Với chức năng này, Đoàn Trường thông qua các phương thức hoạt động khác nhau, với nhiều loại hình giáo dục khác nhau để đoàn kết tập hợp, giáo dục thanh niên.

Nghị quyết Trung ương Đảng đã chỉ rõ “Đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng và tạo mọi điều kiện cho thanh niên phấn đấu để hình thành một thế hệ con người mới có lý tưởng cao đẹp, có ý thức trách nhiệm công dân, có tri thức, có sức khỏe và lao động giỏi, sống có văn hóa và nghĩa tình, giàu lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính…”.

Góp phần quan trọng trong việc định hướng các giá trị Xã hội chủ nghĩa cho tuổi trẻ.

-       Đoàn Trường chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ.

II. Nhiệm vụ của Đoàn

1. Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, định hướng chính trị trong việc xây dựng tổ chức hoạt động của Hội LHTN, Hội sinh viên Việt Nam…nhằm đưa thanh niên vào trong tổ chức của Hội và Đoàn cùng phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nuớc Việt Nam độc lập dân chủ, giàu mạnh, công bằng, xã hội văn minh theo định hướng XHCN.

2. Tạo mối quan hệ chặt chẽ với quần chúng thanh niên nói riêng và với quần chúng nhân dân nói chung. V.I Lênin đã cho chúng ta rằng: “Đừng quên rằng sức mạnh của một tổ chức Cách mạng là ở số lượng những mối liên hệ của nó”.

3. Giáo dục lý tưởng XHCN cho đoàn viên, thanh niên thông qua các phong trào. Nội dung công tác giáo dục rất phong phú, bao gồm:

-          Giáo dục chính trị tư tưởng.

-          Giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

-          Giáo dục luật pháp, lối sống, nếp sống.

-          Giáo dục về phát huy, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

-          Giáo dục truyền thống Cách mạng.

-          Kết hợp chặt chẽ nguyên lý giáo dục: Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn.

4. Tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, coi nhiệm vụ xây dựng Đảng là một tất yếu trong xây dựng tổ chức Đoàn, ngược lại Đoàn Trường phải là đội quân trung thành, kế tục sự nghiệp của Đảng, mang ngọn cờ, lý tưởng của Đảng đến đích cuối cùng, đưa Nghị quyết và đường lối của Đảng vào trong cuộc sống.

SAIGONACT - BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn

Ban Tuyển sinh - Truyền thông

Địa chỉ: 70 Đường Tân Thới Nhất 8, Khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Website: www.saigonact.edu.vn

Email: bantuyensinh@saigonact.edu.vn

Điện thoại: (028) 3883.1793 - (028) 3883.1796

Hotline: 0914.411.012 


Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN