Sứ mệnh - Tầm nhìn

Ngày đăng: 11/09/2017

SỨ MỆNH CỦA TRƯỜNG: Khi hoàn tất hồ sơ để có quyết định chính thức, trường sẽ trở thành Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Du lịch và các lĩnh vực liên quan. Đào tạo nguồn nhân lực có tri thức, có đạo đức và có kỹ năng; đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong thời đại hội nhập và toàn cầu hóa. Kiến tạo môi trường học tập, nghiên cứu linh hoạt, sáng tạo đạt chuẩn quốc gia và quốc tế; phát huy năng lực nghiên cứu ứng dụng, đóng góp cho xã hội thông qua phát triển kinh tế tri thức.


1.    TẦM NHÌN CỦA TRƯỜNG

-      Trở thành trường Đại học hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu Du lịch.

-      Năm 2027 là trường nằm trong tốp 200 trường Đại học Du lịch tốt nhất Châu Á

-      Năm 2037 là trường nằm trong tốp 100 trường Đại học Du lịch tốt nhất Châu Á

2.    SLOGAN: NHÂN BẢN – CỘNG ĐỒNG – QUỐC TẾ

-      Nhân bản là gốc của con người, Nhà trường mong muốn cán bộ, nhân viên, giảng viên và học sinh sinh viên luôn xem trọng việc hoàn thiện nhân cách để trở thành một công dân có đạo đức, đậm đà truyền thống dân tộc mà vẫn tiếp thu các giá trị tinh hoa của nhân loại.

-      Cộng đồng là một định hướng hoạt động của Nhà trường. Nhà trường hoạt động không vì lợi nhuận nên sẽ không chia lợi tức mà dồn tất cả để tái đầu tư. Nhà trường quan tâm đến lợi ích của xã hội và xem việc tham gia đóng góp cho xã hội là một nhiệm vụ bắt buộc.

-      Quốc tế là đích Nhà trường hướng tới. Trong thời đại hội nhập và toàn cầu, các hoạt động của Nhà trường cần phải đạt tính toàn cầu thì mới có thể đào tạo ra những con người có đủ đạo đức, tri thức và bản lĩnh cống hiến không chỉ cho đất nước mà cho khu vực và thế giới. Quốc tế hóa đào tạo và quốc tế hóa mọi hoạt động của Nhà trường là một nhiệm vụ chi phối toàn bộ hoạt động.

3.    GIÁ TRỊ CỐT LÕI

-      Xây dựng các giá trị nhân bản của dân tộc, của nhân loại.

-      Ưu tiên lợi ích cộng đồng.

-      Định hướng quốc tế hóa.

-      Tôn trọng sự khác biệt, tính phản biện trong sự đa dạng.

4.    THÔNG ĐIỆP NHÀ TRƯỜNG

-      Xây dựng các giá trị nhân bản.

-      Hướng tới lợi ích cộng đồng.

-      Quốc tế hóa đào tạo.

-      Phát huy truyền thống văn hóa nghệ thuật dân tộc.

-      Dân chủ hóa trong quản lý.

-      Đánh giá và khen thưởng theo năng lực.

-      Tôn trọng người học.

Cao Thắng - VPHT

Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến