Lãnh đạo Nhà trường

Ngày đăng: 11/09/2017

Lãnh đạo Nhà trường

1. Hội đồng Quản trị

- Chủ tịch: Ông Vũ Khắc Chương

- Các Thành viên:

            + Ông Võ Hà

            + Ông Võ Hải

            + Bà Nguyễn Kim Loan

            + Bà Nguyễn Thị Viển

            + Ông Nguyễn Anh Trung

            + Bà Nguyễn Cao Thắng

2. Ban Cố vấn, Ban Giám hiệu, Hội đồng Khoa học

2.1. Ban Cố vấn

- GS.TS. Nguyễn Văn Hạnh

- PGS.TS. Vũ Tuấn Cảnh

- PGS.TS. Nguyễn Thế Hữu

- PGS.TS. Hoàng Tâm Sơn

- TS. Lê Doãn Hợp

2.2. Ban Giám hiệu

- Hiệu trưởng: TS.Vũ Khắc Chương

- Các Phó Hiệu trưởng:

+ ThS.NSƯT.Trần Đức Hải

+ ThS.Nguyễn Kim Loan

Email: bangiamhieu@daihocdulich.edu.vn

2.3. Hội đồng Khoa học

- Chủ tịch: TS.Vũ Khắc Chương               

- Phó Chủ tịch:  GS.TS.Nguyễn Văn Hạnh                  

- Các Ủy viên:                                       

+ PGS.TS Hoàng Tâm Sơn

+ TS. Lê Doãn Hợp                    

+ ThS.NSƯT.Trần Đức Hải    

+ ThS. Nguyễn Kim Loan

3. Tổ chức Đoàn thể

3.1. Chi bộ Đảng

- Bí thư: TS. Vũ Khắc Chương

- Phó Bí thư: CN. Nguyễn Thị Viển

3.2. Ban Chấp hành Công đoàn

- Chủ tịch: CN.Võ Hà

3.3. Ban Chấp hành Đoàn trường

- Bí thư: ThS.Nguyễn Cao Thắng

4. Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm

4.1. Văn phòng Hiệu trưởng

- Trợ lý: TS. Lê Thị Thúy Hằng

- Trợ lý: ThS. Louie Del Prado

- Trợ lý: ThS. Nguyễn Cao Thắng

Email: vanphonghieutruong@daihocdulich.edu.vn

4.2. Phòng Tổng hợp

- Phụ trách Phòng: ThS. Nguyễn Kim Loan

- Bộ phận Hành chính - Tổ chức: phonghctc@daihocdulich.edu.vn

- Bộ phận Thanh tra: phongthanhtra@daihocdulich.edu.vn

- Bộ phận Quản trị: phongquantri@daihocdulich.edu.vn

4.3. Phòng Đào tạo và Khảo thí; Trung tâm Thực tập, Trung tâm Học liệu

- Trưởng phòng: TS. Vũ Khắc Chương

Email: phongdaotao@daihocdulich.edu.vn

Email: trungtamthuctap@daihocdulich.edu.vn

Email: trungtamhoclieu@daihocdulich.edu.vn

4.4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Thủ quỹ: CN.Võ Hải

Email: phongtaivu@daihocdulich.edu.vn

4.5. Phòng Công tác Học sinh Sinh viên

- Trưởng phòng: ThS. Huỳnh Trung Phong

Email: phongcongtachssv@daihocdulich.edu.vn

4.6. Trung tâm Đảm bảo chất lượng

- Giám đốc: TS. Vũ Khắc Chương

4.7Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

- Giám đốc: ThS. Nguyễn Kim Loan

Email: trungtamnnth@daihocdulich.edu.vn

4.8. Hệ thống Nhà hàng, Khách sạn, Công ty Lữ hành, Trung tâm Tiệc cưới

- Giám đốc: TS. Vũ Khắc Chương

Email: khachsanmekong@daihocdulich.edu.vn

4.9. Phòng Tuyển sinh - Truyền thông

- Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Kim Loan

- Phó Trưởng phòng: CN. Ngô Thị Ngọc Thuận

Email: trungtamtuyensinh@daihocdulich.edu.vn

4.10. Khoa Du lịch

- Phó Trưởng khoa: ThS. Trần Thị Tuyết Sương

Email: khoadulich@daihocdulich.edu.vn

4.11. Khoa Kinh tế

- Trưởng khoa: ThS. Vũ Thị Loan

- Phó Trưởng khoa: ThS. Đỗ Thị Hồng Phú

Email: khoakinhte@daihocdulich.edu.vn

4.12. Khoa Nghệ thuật

- Trưởng khoa: ThS.NSƯT.Trần Đức Hải

- Phó Trưởng khoa: TS. Lê Thị Thúy Hằng

Email: khoanghethuat@daihocdulich.edu.vn

4.13. Khoa Ngoại ngữ

- Phó Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thanh Hằng

Email: khoangoaingu@daihocdulich.edu.vn 

4.14. Khoa Công nghệ thông tin

- Trưởng khoa: PGS.TS Hoàng Thái Đại

Email: phongcntt@daihocdulich.edu.vn

4.15. Khoa Ngoại ngữ

- Trưởng khoa: ThS. Louie Del Prado

4.16. Khoa Đông Phương học

- Phó Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Cao Thắng                                                                                                            BAN TRUYỀN THÔNG

SAIGONACT - BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn

Ban Tuyển sinh - Truyền thông

Địa chỉ: 70 Đường Tân Thới Nhất 8, Khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Website: www.saigonact.edu.vn

Email: bantuyensinh@saigonact.edu.vn

Điện thoại: (028) 3883.1793 - (028) 3883.1796 - Hotline: 0914.411.012


Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến